กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองสิทธิประโยชน์กำลังพล สบป.สบ.ทหาร๐ ๒๕๗๒ ๑๘๓๑
กองพิธีการ สบ.ทหาร๐ ๒๕๗๒ ๑๘๓๗-๙
๐ ๒๕๗๕ ๖๓๖๑
กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กง.ทหาร๐ ๒๕๗๕ ๖๓๖๕
๐ ๒๕๗๒ ๑๖๐๘
สน.นายทหารชั้นนายพล สลก.บก.ทท.๐ ๒๕๗๕ ๖๓๙๓
๐ ๒๕๗๒ ๑๕๘๓
ศชก.บก.ทท. (ศูนย์กลางติดต่อประสานงานการช่วยเหลือกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ)๐ ๒๕๘๕ ๘๕๙๔
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ บก.ทท.๐ ๒๕๗๕ ๓๕๖๔
๐ ๒๕๗๒ ๑๖๑๔
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กง.กห. (ศรีสมาน)๐ ๒๕๐๑ ๖๖๖๐
ต่อ ๕๑๓๖,๕๑๓๗, ๕๑๘๔
๐ ๒๕๐๑ ๖๘๕๑
กรมเสมียนตรา
แผนกทะเบียนพลฯ (สมุดประวัติ ชั้นยศนายพล)๐ ๒๒๒๕ ๔๘๗๙
แผนกบริการกำลังพลฯ (บำเหน็จตกทอด, ขอพระราชทานเพลิงศพ และกองทหารเกียรติยศชั้นยศนายพล)๐ ๒๒๒๑ ๓๘๔๖
กรมการเงินทหารบก
กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ๐ ๒๒๙๗ ๘๒๙๔
กรมสารบรรณทหารบก
แผนกประวัติฯ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๐๓
แผนกบำเหน็จตกทอดฯ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๑๙
กรมการเงินทหารเรือ
แผนกเบี้ยหวัดและบำนาญฯ๐ ๒๔๗๕ ๘๒๖๖
๐ ๒๔๗๕ ๘๒๖๕
กรมกำลังพลทหารเรือ
แผนกทะเบียนและประวัติฯ (บำเหน็จตกทอด)๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๘
แผนกเบี้ยหวัดฯ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๙
กรมการเงินทหารอากาศ
แผนกเบิกจ่ายเงินข้าราชการนอกประจำการ๐ ๒๕๓๔ ๒๑๒๙-๓๒
กรมกำลังพลทหารอากาศ
ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกองทัพอากาศ (สมุดประวัติ และบำเหน็จตกทอด)๐ ๒๕๓๔ ๕๔๖๘
๐ ๒๕๓๔ ๒๑๓๔
ทำบัตรข้าราชการบำนาญ
กองบริการกำลังพล สกพ.สม. (นายพล สังกัด สป.)๐ ๒๒๒๑ ๓๘๔๖
สบ.ทบ. (สังกัด ทบ.)๐ ๒๒๙๗ ๗๖๐๔
มทบ.๑๑ (สังกัด บก.จทบ.ก.ท.)๐ ๒๒๔๑ ๕๑๔๓
กพ.ทร. (สังกัด ทร.)๐ ๒๔๗๕ ๘๒๖๔
กพ.ทอ. (สังกัด ทอ.)๐ ๒๕๓๔ ๑๕๙๕
อื่น ๆ
กรมบัญชีกลาง๐ ๒๑๒๗ ๗๓๒๙-๓๑
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ๑๑๗๙ กด ๖
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) (ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์)๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗
ต่อ ๒๔๙, ๒๕๐
สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ดุสิต (ตรวจสอบและส่งคืนเครื่องราชฯ)๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐
ต่อ ๔๒๓, ๔๒๔
กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง (ตั้งอยู่ในวัดพระแก้ว)๐ ๒๒๒๕ ๖๘๒๕
การฌาปนกิจสถาน บก.ทท.
การฌาปนกิจสถาน บก.ทท. (แผนกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ)๐๙ ๓๘๕๑ ๓๓๔๘
วัดสีกัน (พุทธสยาม)๐๘ ๖๖๖๓ ๒๕๒๐
๐๖ ๒๑๕๔ ๔๖๒๒
การฌาปนกิจสถาน ทบ.
การฌาปนกิจสถาน ทบ.๐ ๒๖๕๔ ๗๔๐๐
๐ ๒๒๘๑ ๑๐๖๑
วัดโสมนัสวรวิหาร๐ ๒๒๘๑ ๑๐๖๑
วัดอาวุธวิกสิตาราม๐ ๒๔๓๕ ๑๗๕๒-๓
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต๐ ๒๕๑๙ ๘๓๘๓
การฌาปนกิจสถาน ทร.
การฌาปนกิจสถาน ทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓-๕
วัดเครือวัลย์วรวิหาร๐ ๒๔๗๕ ๕๑๖๒
๐ ๒๔๗๕ ๓๒๑๙
การฌาปนกิจสถาน ทอ.
การฌาปนกิจสถาน ทอ.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๖
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร๐ ๒๕๒๑ ๑๕๗๑
การฌาปนกิจสถานที่อยู่ในความนิยม
วัดตรีทศเทพ๐ ๒๒๘๒ ๐๔๓๒
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร๐ ๒๖๒๑ ๐๕๗๖
๐ ๒๒๒๓ ๔๘๙๖
วัดเทพศิรินทราวาส๐ ๒๒๒๑ ๘๘๗๗
วัดมกุฎกษัตริยาราม๐ ๒๒๘๑ ๒๐๘๙
วัดชลประทานรังสฤษดิ์๐ ๒๕๘๓ ๘๘๔๖
วัดประยูรวงศาวาส๐ ๒๔๖๖ ๑๑๖๐
วัดธาตุทอง๐ ๒๓๙๑ ๙๖๑๖

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กองสิทธิประโยชน์กำลังพล ฯ

                   โทร.ทหาร  ๕๗๒๑๘๓๑

                   โทร.         ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๔

                   โทรสาร     ๐ ๒๕๗๕ ๐๑๕๙

http://dag.rtarf.mi.th

 

 

 


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014