กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ฌาปนกิจสถาน

การฌาปนกิจสถาน บก.ทท.
การฌาปนกิจสถาน บก.ทท. (แผนกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ)๐๙ ๓๘๕๑ ๓๓๔๘
วัดสีกัน (พุทธสยาม)๐๘ ๖๖๖๓ ๒๕๒๐
๐๖ ๒๑๕๔ ๔๖๒๒
การฌาปนกิจสถาน ทบ.
การฌาปนกิจสถาน ทบ.๐ ๒๖๕๔ ๗๔๐๐
๐ ๒๒๘๑ ๑๐๖๑
วัดโสมนัสวรวิหาร๐ ๒๒๘๑ ๑๐๖๑
วัดอาวุธวิกสิตาราม๐ ๒๔๓๕ ๑๗๕๒-๓
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต๐ ๒๕๑๙ ๘๓๘๓
การฌาปนกิจสถาน ทร.
การฌาปนกิจสถาน ทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓-๕
วัดเครือวัลย์วรวิหาร๐ ๒๔๗๕ ๕๑๖๒
๐ ๒๔๗๕ ๓๒๑๙
การฌาปนกิจสถาน ทอ.
การฌาปนกิจสถาน ทอ.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๖
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร๐ ๒๕๒๑ ๑๕๗๑
การฌาปนกิจสถานที่อยู่ในความนิยม
วัดตรีทศเทพ๐ ๒๒๘๒ ๐๔๓๒
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร๐ ๒๖๒๑ ๐๕๗๖
๐ ๒๒๒๓ ๔๘๙๖
วัดเทพศิรินทราวาส๐ ๒๒๒๑ ๘๘๗๗
วัดมกุฎกษัตริยาราม๐ ๒๒๘๑ ๒๐๘๙
วัดชลประทานรังสฤษดิ์๐ ๒๕๘๓ ๘๘๔๖
วัดประยูรวงศาวาส๐ ๒๔๖๖ ๑๑๖๐
วัดธาตุทอง๐ ๒๓๙๑ ๙๖๑๖

หมายเหตุ  หมายเลขโทรศัพท์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014