กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ บก.ทท.

ภารกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการแก่ข้าราชการประจำการ ข้าราชการนอกประจำการ และประชาชนทั่วไป ในด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล ด้านการเงิน ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงการประสานงานอำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ

หมายเลขติดต่อของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ บก.ทท.

ด้านการเงิน                                        ๐ ๒๕๗๒ ๑๖๑๔

ด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล                      ๐ ๒๕๗๕ ๓๕๖๔

ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์                          ๐ ๒๕๗๕ ๓๕๖๔Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014