กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การแต่งเครื่องแบบสำหรับทหารนอกประจำการ

     นายทหารสัญญาบัตรที่ออกจากราชการแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหาร ได้ทุกโอกาส สำหรับนายทหารประทวนนอกประจำการแต่งเครื่องแบบทหาร ได้เฉพาะในโอกาสถูกเรียกระดมพล และถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร และนายทหารประทวนนอกประจำการที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ และเหรียญ ชัยสมรภูมิแต่งเครื่องแบบได้เฉพาะในโอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ ของทหาร งานซึ่งเกี่ยวกับราชการ และงานพิธีอันมีเกียรติทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๒ ประกาศใน รกจ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๙ ก ลง ๒๖ ก.ค.๕๕ สรุปได้ดังนี้

    ๑. ทหารบก

        ทหารนอกประจำการ ใช้เครื่องหมายเหล่าครั้งสุดท้ายติดที่คอเสื้อ ข้างขวาและติดอักษร “นก” ที่คอเสื้อข้างซ้าย

        สำหรับนายทหารชั้นพันเอก (พิเศษ) ซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นายพล และจอมพล ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ ติดที่คอเสื้อข้างขวา และติดอักษร “นก” ที่คอเสื้อข้างซ้าย

    ๒. ทหารเรือ 

        ใช้เครื่องหมายยศ เครื่องหมายพรรค และเครื่องหมายเหล่าเช่นเดียว กับทหารประจำการ เว้นแต่

        ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร มีรูปสมอทำด้วยโลหะสีเงินประดับที่กึ่งกลางอินทรธนูทั้งสองข้าง หรือเหนือเครื่องหมายยศที่แขนเสื้อทั้งสองข้างแล้วแต่กรณี

        ๒.๒ พันจ่า มีรูปสมอทำด้วยโลหะสีทอง ประดับบนอินทรธนู ทั้งสองข้างแทนเครื่องหมายเหล่า

        ๒.๓ จ่า และพลทหารประจำการ ปักรูปสมอภายใต้พระมงกุฎไม่มีรัศมี ที่เหนือเครื่องหมายเหล่า

    ๓ ทหารอากาศ

         ใช้เครื่องหมายสังกัดซึ่งประจำอยู่ก่อนออกจากประจำการครั้งสุดท้ายติดที่คอเสื้อข้างขวา และใช้เครื่องหมายนอกประจำการทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปวงช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ รูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ ซ.ม. ภายในวงช่อชัยพฤกษ์มีรูปปีกนก ๒ ปีกติดที่คอเสื้อข้างซ้าย

 


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014