กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การทำบัตรประเภทต่าง ๆ

 การทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          ข้าราชการทหาร ซึ่งออกจากราชการแล้ว ต้องมีบัตรประตัวสำหรับแสดงตนในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ. ๒๕๓๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยติดต่อขอทำบัตรที่ส่วนราชการตามสังกัดที่ระบุไว้ในคำสั่งให้ออกจากราชการ ดังนี้

- สังกัด สป. (ชั้นนายพล)ติดต่อที่ กบพ.สกพ.สม( โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๔๖)
- สังกัด ทบ.ติดต่อที่ สบ.ทบ.(โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๖๐๔)
- สังกัด มทบ.ติดต่อที่ มทบ. ที่ตนสังกัด
- สังกัด ทร.ติดต่อที่ กพ.ทร.(โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๗๒๖๔)
- สังกัด ทอ.ติดต่อที่ กพ.ทอ.(โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๙๕)

            บัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญให้ใช้ได้ ๖ ปี เว้น บัตรที่ยังใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุเกิน ๖๕ ปีขึ้นไป ให้ใช้ได้ตลอดชีพ

 

การทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ

        ๒.๑ สถานที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ

ติดต่อได้ที่แผนกบัตรประจำตัว กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๒๕๗, ๒๕๘, ๒๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต หรือสัสดีจังหวัด สัสดีอำเภอ และสัสดีกิ่งอำเภอ ที่อยู่ในภูมิลำเนาได้ทุกแห่ง

        ๒.๒ สิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ    ผู้มีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

             - ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร และครอบครัว ครอบครัวละปีละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท

             - ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑ คนละปีละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท

    ผู้มีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกมีสิทธิให้ได้รับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพจ่ายเพียงครั้งเดียวคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต้องยื่นคำร้องภายในเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย หรือวันที่ทายาทหรือผู้จัดการศพ ทราบการถึง แก่ความตาย

    กรณีผู้สมัครบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการสามารถสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้โดยอายุไม่เกิน ๖๕ ปี

          ๒.๓ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งมีอยู่ ๔ ชนิด คือ

             บัตรชั้นที่ ๑ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ จากการปฏิบัติหน้าที่ในการสงคราม หรือการรบ ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

    (๑) สำเนาราชกิจจานุเบกษาได้รับพระราชทานเหรียญ

    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

    (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ)

    (๔) สำเนาคำสั่งออกจากราชการ หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน   (ถ่ายเอกสารเฉพาะ ส.ด.๘)

    (๕) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ จะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน ๓ รูป   

             บัตรชั้นที่ ๒ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรปและมีชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑ ซึ่งเทียบเท่ากับเหรียญชัยสมรภูมิและมีชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

    (๑) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญ

    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)

    (๓) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ถ่ายเอกสารเฉพาะ ส.ด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (ส.ด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหารประจำการ หรือสำเนาคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย

    (๔) กรณีรถไฟทหารสงครามมหาเอเชียบูรพา ต้องมีคำสั่งการเป็นรถไฟสนาม ๑ ฉบับ (ท.สนาม ที่ ๙๘/๘๗ ลง ๑๘ ส.ค.๘๗)

    (๕) รูปถ่ายขนาด และชนิดเดียวกับบัตรชั้นที่  ๑

             บัตรชั้นที่ ๓ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่า และจะต้องมีชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา      ผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

    (๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ส.ด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (ส.ด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหารประจำการ หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย

    (๒) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ

    (๓) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ - พ้นหน้าที่ (กรณีปราบปราม ผกค.) หรือหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด

    (๔) หนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรอง ศปก.ทบ.๓๐๙ (กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ)

    (๕) สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ)

    (๖) สำเนาราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)

    (๗) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

    (๘) รูปถ่ายขนาด และชนิดเดียวกับบัตรชั้นที่  ๑

              บัตรชั้นที่ ๔ ได้แก่ ผู้ที่ได้กระทำหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายใน หรือภายนอกราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีเวลาราชการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และได้ปฏิบัติสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ เว้นแต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้กระทำการปะทะต่อสู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มีการสู้รบและเสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิตผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

    (๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ส.ด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (ส.ด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหารประจำการ หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย

    (๒) คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ - พ้นหน้าที่กรณีปราบปราม ผกค. ของ กอ.รมน. หรือคำสั่งให้ปฏิบัติราชการพิเศษพ้นหน้าที่จากการปฏิบัติราชการพิเศษ   กรณีปฏิบัติราชการพิเศษของ ศปก.ทบ.

    (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการบำนาญ

    (๔) รูปถ่ายขนาด  และชนิดเดียวกับบัตรชั้นที่  ๑

 


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014