กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

      มาตรา ๖๖ การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญให้นับจำนวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี การนับเวลาราชการ เพื่อคำนวณจำนวนบำเหน็จบำนาญให้นับจำนวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย การนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้คำนวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับ ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี สำหรับจำนวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับ ๓๐ วันเป็นหนึ่งเดือน

    บำเหน็จสมาชิก กบข.  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

    บำนาญสมาชิก กบข.   = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

                                                                 ๕๐

ตัวอย่าง

          เวลาราชการปกติ     ๔๒  ปี 

          เวลาราชการทวีคูณ     ๙ ปี  ๔  เดือน

          รวมเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ๕๑.๓๓ ปี

          เงินเดือนเดือนสุดท้าย                  ๔๙,๙๐๐.๐๐  บาท

          เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย      ๔๒,๙๙๓.๓๓   บาท

วิธีการคำนวณ

การคำนวณบำเหน็จ = ๔๙,๙๐๐ x ๕๑.๓๓ = ๒,๕๖๑,๓๖๗ บาท

การคำนวณบำนาญ  = ๔๒,๙๙๓.๓๓ x ๓๕ = ๓๐,๐๙๕.๓๓ บาท

                                                      ๕๐

* ให้ได้รับไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย *

                                         = ๔๒,๙๙๓.๓๓ x ๗๐% = ๓๐,๐๙๕.๓๓ บาท


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014