กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

      ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

      บำเหน็จ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว

      บำนาญ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

 

เหตุแห่งบำเหน็จบำนาญปกติ

      ข้าราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

      ๑. เหตุทดแทน ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะเลิกหรือ ยุบตำแหน่งหรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด

      ๒. เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการผู้เจ็บป่วย ทุพพลภาพซึ่งแพทย์ ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการ ในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป

      ๓. เหตุสูงอายุ ลาออกเมื่อมีอายุตัวครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์ หรือทางราชการ สั่งให้ออกเมื่อมีอายุ ๖๐ ปี ๖๕ ปี หรือ ๗๐ ปี หรือ กรณีเกษียณอายุ

      ๔. เหตุรับราชการนาน ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ ๒๔ ปี ๖ เดือน

      มีสิทธิได้รับบำเหน็จ กรณีมีเวลาราชการตั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๙ ปี ๖ เดือน

      มีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ กรณีมีเวลาราชการตั้งแต่ ๙ ปี ๖ เดือน

      *** กรณีไม่เข้า ๔ เหตุดังกล่าวข้างต้น และมีเวลาราชการ ๙ ปี ๖ เดือน แต่ไม่ถึง ๒๔ ปี ๖ เดือน ให้ได้รับบำเหน็จ ตามมาตรา ๑๗ หรือ พ.ร.บ. กองทุนฯ มาตรา ๔๗ (สมาชิก กบข.) ***

      *** สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญ มีอายุความ ๓ ปี ***

 

การคำนวณบำเหน็จบำนาญ

      ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

      มาตรา ๒๙ เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญให้นับแต่ จำนวนปีเศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น ๑ ปี

 

      การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สำหรับเดือนหรือวัน ให้นับคำนวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน และให้นับ ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี สำหรับจำนวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับ ๓๐ วันเป็นหนึ่งเดือน

           บำเหน็จปกติ =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

           บำนาญปกติ =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  

                                                   ๕๐

หมายเหตุ : เศษของปี ถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปีบำนาญปกติให้จำกัดจำนวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย

ตัวอย่าง

           เวลาราชการปกติ      ๔๒    ปี 

           เวลาราชการทวีคูณ      ๙    ปี  ๔  เดือน

           รวมเป็นเวลาราชการ  ๕๑    ปี 

           เงินเดือนเดือนสุดท้าย   ๔๙,๙๐๐ บาท

 

วิธีการคำนวณ

การคำนวณบำเหน็จปกติ       =  ๔๙,๙๐๐ x ๕๑    =  ๒,๕๔๔,๙๐๐  บาท

การคำนวณบำนาญปกติ        = ๔๙,๙๐๐ x ๕๐    =       ๔๙,๙๐๐  บาท

                                                        ๕๐

การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ

      ๑. การนับเวลาระหว่างที่รับราชการตามปกติ

         (๑) เริ่มนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในอัตราสามัญ แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ หรือถึงวันที่ ๓๐ กันยายน กรณีเกษียณอายุ 

         (๒) ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการนับให้ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ

         (๓) ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ซึ่งทางราชการสั่งให้ไปทำการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นับเวลาระหว่างถูกสั่งให้ไปทำการใด ๆ เป็นเวลาราชการปกติเหมือน เต็มเวลาราชการ

      ๒. การนับเวลาทวีคูณ

         เวลาทวีคูณ คือ เวลาที่กฎหมายให้นับเพิ่มอีก ๑ เท่า ของเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่หรือรับราชการตามปกติ แบ่งเป็น

          (๑) เวลาทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

          (๒) เวลาทวีคูณปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก การนับเวลาทวีคูณ ต้องมีเวลาราชการปกติในระหว่างนั้นก่อน จึงจะนับเวลาราชการทวีคูณได้ ถ้าในระยะเวลาเดียวกันมีเวลาทวีคูณหลายประการซ้ำกันให้นับเวลาระหว่างนั้น เป็นทวีคูณแต่ประการเดียว

      ๓. การตัดเวลาราชการ

          (๑) เวลาที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเหตุใดๆ เช่น ป่วย ลา ขาด พักราชการ ลาศึกษาต่อโดยไม่ได้รับเงินเดือน ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ ลากิจ เพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน ให้ตัดเวลาระหว่างนั้นออก หรือถูกสั่งพักราชการ โดยได้รับเงินเดือนไม่เต็มอัตรา เช่น ได้รับครึ่งหนึ่ง หรือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔ ให้ตัดเวลาราชการออกตามส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน

          (๒) เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด นับเวลาราชการให้ ๑ ใน ๔

          (๓) ผู้มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ กรณีประกาศกฎอัยการศึก ถ้าวันใดไม่มาปฏิบัติราชการในระหว่างประกาศกฎอัยการศึกด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณในวันนั้น

 

เงินเดือนสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ

    “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” หมายถึง

    * อัตราเงินเดือนก่อนพ้นจากราชการ

    * อัตราเงินเดือนที่ได้เลื่อนขั้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ

    * เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย สำหรับการสั่งจ่ายบำนาญให้สมาชิก กบข.

    ** รวมกับเงินเพิ่มอื่น ๆ ซึ่งได้รับในขณะนั้น (ถ้ามี) เช่น เงินเพิ่ม พ.ค.ว./พ.ส.ร./พ.น.บ./พ.ป.อ./พ.ค.บ./พ.ต.ร./พ.ท.ล./พ.ป.อ.ส. ฯลฯ

หมายเหตุ : เงินเพิ่มบางประเภท เช่น เงินผู้บังคับอากาศยาน (พ.บ.อ.)/ เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ถือว่าเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014