กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การปฏิบัติเมื่อข้าราชการทหารหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเสียชีวิต

 

สิทธิของทายาท

      เมื่อข้าราชการทหาร หรือผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญเสียชีวิต โดยไม่ได้ เกิดจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ทางราชการจะจ่ายเงินให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ระบุเจตนาไว้ ได้แก่ เงินช่วยพิเศษ เงินบำเหน็จตกทอดและ เงินค้างจ่ายอื่น (ถ้ามี) และหากข้าราชการทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทายาทยังมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษอีกด้วย

 

การดำเนินการของทายาท

      เมื่อข้าราชการทหาร หรือผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิจะต้องดำเนินการแจ้งการเสียชีวิตของข้าราชการทหาร หรือผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อระงับการจ่ายเงิน โดยให้ติดต่อกับส่วนราชการ ดังนี้

      ๑. ข้าราชการทหาร ให้ทายาทติดต่อส่วนราชการที่ข้าราชการทหารผู้เสียชีวิตสังกัดอยู่ขณะรับราชการ

      ๒. ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้ทายาทติดต่อส่วนราชการที่ทำการเบิกจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญ ดังนี้

         ผู้ที่รับเงินทางกรมการเงินกลาโหม แจ้งที่กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กรมการเงินกลาโหม

         ผู้ที่รับเงินทางกรมการเงินทหาร แจ้งที่กรมการเงินทหาร

         ผู้ที่รับเงินทางกรมการเงินทหารบก แจ้งที่กรมการเงินทหารบก

         ผู้ที่รับเงินทางกรมการเงินทหารเรือ แจ้งที่กรมการเงินทหารเรือ

         ผู้ที่รับเงินทางกรมการเงินทหารอากาศ แจ้งที่กรมการเงินทหารอากาศ

         ผู้ที่รับเงินทางหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค แจ้งที่หน่วยเบิกจ่ายเงิน ในจังหวัดนั้น

 

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่

      ๑. สำเนามรณบัตร พร้อมฉบับจริง

      ๒. บัตรประจำตัว ผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ

          ส่วนราชการที่รับแจ้งการเสียชีวิต จะคำนวณเงินเดือนหรือเงินเบี้ยหวัด บำนาญที่รับเกิน ซึ่งทายาทจะต้องส่งเงินคืน และออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินเดือนหรือเงินเบี้ยหวัดบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพ และเงินค้างจ่ายอื่น ๆ

 

ส่วนราชการที่ทายาทจะต้องยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จตกทอด

      เมื่อข้าราชการทหาร หรือผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญเสียชีวิตทายาทต้อง ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินที่มีสิทธิต่าง ๆ ต่อส่วนราชการ ดังนี้

      ๑. ข้าราชการทหาร ให้ทายาทติดต่อส่วนราชการที่ข้าราชการทหาร เสียชีวิตสังกัดอยู่ขณะรับราชการ

      ๒. ผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ทายาทติดต่อส่วนราชการ ดังนี้

         ๒.๑ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ยศนายพลขึ้นไป ติดต่อกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

         ๒.๒ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ยศต่ำกว่านายพล ติดต่อส่วนราชการ ที่สังกัดตามคำสั่งให้ออกจากราชการ

 

การแจ้งสถานที่ขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท

      ทายาทของข้าราชการทหาร หรือผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งมีสิทธิ รับบำเหน็จตกทอด สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด ได้ทั้งในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค

 

เงินที่ทายาทจะได้รับเมื่อข้าราชการทหาร หรือผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญเสียชีวิต

      ๑. ข้าราชการทหารเสียชีวิต ทายาทจะมีสิทธิได้รับ

         ๑.๑ บำเหน็จตกทอด เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (รวมทวีคูณ)

         ๑.๒ บำนาญพิเศษ (ถ้ามี)

         ๑.๓ เงินเดือนค้างจ่ายจนถึงวันเสียชีวิต

         ๑.๔ เงินช่วยพิเศษจำนวน ๓ เท่าของเงินเดือน รวมเงินเพิ่มต่าง ๆ

         ๑.๕ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรค้างจ่าย

         ๑.๖ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย

      ๒. ผู้รับเงินเบี้ยหวัดเสียชีวิต ทายาทจะมีสิทธิได้รับ

         ๒.๑ เงินบำเหน็จตกทอด ๓๐ เท่าของเงินเบี้ยหวัด รวมเงินช่วยค่าครองชีพ

         ๒.๒ เบี้ยหวัดค้างจ่ายจนถึงวันเสียชีวิต

         ๒.๓ เงินช่วยพิเศษ จำนวน ๓ เท่าของเงินเบี้ยหวัด รวมเงินช่วยค่าครองชีพ

         ๒.๔ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรค้างจ่าย

         ๒.๕ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย

      ๓. ผู้รับบำนาญเสียชีวิต ทายาทจะมีสิทธิได้รับ

         ๓.๑ บำเหน็จตกทอด จำนวน ๓๐ เท่าของบำนาญ รวมเงินช่วยค่าครองชีพหักด้วยบำเหน็จดำรงชีพ กรณีรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว

         ๓.๒ บำนาญค้างจ่ายจนถึงวันเสียชีวิต

         ๓.๓ เงินช่วยพิเศษ จำนวน ๓ เท่าของเงินบำนาญ รวมเงินช่วยค่าครองชีพ

         ๓.๔ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรค้างจ่าย

         ๓.๕ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอด

ลำดับ

รายการเอกสาร

จำนวนที่ใช้ (ฉบับ)

หนังสือรับรองบำนาญจากหน่วยเบิกจ่าย (ฉบับจริงและสำเนา)

ใบนำส่งเงินคืน (ฉบับจริงและสำเนา)

อากรแสตมป์ดวงละ ๕ บาท จำนวน ๒ ดวง/ไปรษณียบัตร ๑ ใบ

 

ผู้ถึงแก่อนิจกรรม

สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา “ตาย”) (ตัวจริงและสำเนา)

สำเนามรณบัตร (ตัวจริงและสำเนา)

สำเนาใบสำคัญการสมรส และสำเนาการหย่าทุกครั้ง (ตัวจริงและสำเนา)

ใบแจ้งความ (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน) (ตัวจริงที่ตำรวจรับรองสำเนา)

 

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

 

บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ หรือใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)

 

สำเนาราชกิจจา กรณีสงคราม                            .

เล่มที่        ตอนที่       หน้าที่        ลงวันที่          .

 

บิดา มารดา ของผู้ถึงแก่อนิจกรรม

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส, สำเนาใบสำคัญการหย่า

 

สำเนามรณบัตร (กรณีเสียชีวิตแล้ว)

รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว

 

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์)

 

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

 

ภริยาหรือสามีของผู้ถึงแก่อนิจกรรม

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนามรณบัตร (กรณีเสียชีวิตแล้ว)

 

รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์)

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

 

บุตรของผู้ถึงแก่อนิจกรรม (บุตรทุกคน)

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส, สำเนาใบสำคัญการหย่า

 

สำเนามรณบัตร (กรณีเสียชีวิตแล้ว)

 

รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว บุตรคนที่           .

 

รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. บุตรคนที่          .

 

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์)

 

ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 

 

   การสอบสวนทายาท

    ๑. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับครอบครัวไปด้วย (เช่น มรณบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส)

    ๒. พาพยานไปเขตฯ ด้วย ๒ คน (ต้องเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับเงินฯ) (พยานเตรียมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน)

    ๓. ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารที่เขตฯ ออกให้

    ๔. ถ่ายสำเนาเอกสารที่เขตฯ ออกให้ ทุกแผ่น ทุกหน้า จำนวน ๒ ชุด (และนำต้นฉบับเอกสารที่เขตฯ ออกให้ พร้อมสำเนามาส่งด้วย)

 

 


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014