กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ

 จัดเตรียมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสั่งจ่าย

    ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ

    ๒. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๓ ฉบับ

    ๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (เฉพาะหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี) จำนวน ๓ ฉบับ 

    ๔. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ (กรณีไม่ได้แนบไว้ในสมุดประวัติรับราชการ) 

    ๕. รูปถ่ายยศปัจจุบัน ขาวดำหรือสี (ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด    ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป

    ๖. บัญชีรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ (ยกเว้นกฎอัยการศึก)

    ๗. สำเนาคำสั่งให้พ้นจากราชการ หรือคำสั่งเกษียณอายุ แล้วแต่กรณี

    ๘. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุหรือลาออก

 

ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและแจ้งความประสงค์ขอรับเงิน

    ๑. นายทหารชั้นนายพล สังกัด สำนักงานผู้บังคับบัญชา, ปษ.พิเศษ บก.ทท., ปษ.บก.ทท., ผทค.พิเศษ บก.ทท., ผทค.บก.ทท., ผชท.บก.ทท. ติดต่อที่ สบ.ทหาร (กองสิทธิประโยชน์กำลังพล ชั้น ๖ อาคาร ๙ บก.ทท.) ซึ่งเป็นไปตามอนุมัติ ผบ.ทสส. ตามหนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๑๕๕๖ ลง ๑๗ ส.ค.๔๔

    ๒. นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ติดต่อที่หน่วยต้นสังกัด พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ขอรับเงินทางหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคตามความสะดวก ดังนี้

          ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : บก.ทท. (กง.ทหาร)

          ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) : มณฑลทหารบก, กองบิน ๕, สำนักงานสัสดีจังหวัด... (ที่มีคลัง)

 

การตรวจสอบหลักฐาน

    หน่วยต้นสังกัดดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญส่งให้ สบ.ทหาร ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติสั่งจ่าย

 

การสั่งจ่าย

    กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสื่อสั่งจ่ายให้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

     ๑. สบ.ทหาร

     ๒. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

    ๓. กง.ทหาร หรือหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

 

หน่วยเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญของกระทรวงกลาโหม 

จังหวัดหน่วยเบิกจ่ายจังหวัดหน่วยเบิกจ่ายจังหวัดหน่วยเบิกจ่าย
กรุงเทพฯกง.กห.นนทบุรีสัสดีจังหวัด น.บ.ราชบุรีมทบ.๑๖
กง.ทหารนราธิวาสสัสดีจังหวัด น.ธ.ลพบุรีมทบ.๑๓
กง.ทบ.น่านมทบ.๓๘ลำปางมทบ.๓๒
กง.ทร.บึงกาฬสัสดีจังหวัด บ.ก.ลำพูนสัสดีจังหวัด ล.พ.
กง.ทอ.บุรีรัมย์มทบ.๒๖เลยมทบ.๒๘
กระบี่สัสดีจังหวัด ก.บ.ปทุมธานีสัสดีจังหวัด ป.ท.ศรีสะเกษสัสดีจังหวัด ศ.ก.
กาญจนบุรีมทบ.๑๗ประจวบคีรีขันธ์กองบิน ๕สกลนครมทบ.๒๙
กาฬสินธุ์สัสดีจังหวัด ก.ส.ปราจีนบุรีมทบ.๑๒สงขลามทบ.๔๒
กำแพงเพชรสัสดีจังหวัด ก.พ.ปัตตานีมทบ.๔๖สตูลมทบ.๔๒
ขอนแก่นมทบ.๒๓พระนครศรีอยุธยาสัสดีจังหวัด อ.ย.สมุทรปราการสัสดีจังหวัด ส.ป.
จันทบุรีสัสดีจังหวัด จ.บ.พังงาสัสดีจังหวัด พ.ง.สมุทรสงครามสัสดีจังหวัด ส.ส.
ฉะเชิงเทราสัสดีจังหวัด ฉ.ช.พัทลุงสัสดีจังหวัด พ.ท.สมุทรสาครสัสดีจังหวัด ส.ค.
ชลบุรีมทบ.๑๔พิจิตรสัสดีจังหวัด พ.จ.สระแก้วมทบ.๑๙
ชุมพรมทบ.๔๔พิษณุโลกมทบ.๓๙สระบุรีมทบ.๑๘
เชียงรายมทบ.๓๗เพชรบุรีมทบ.๑๕สิงห์บุรีสัสดีจังหวัด ส.ห.
เชียงใหม่มทบ.๓๓เพชรบูรณ์มทบ.๓๖สุโขทัยสัสดีจังหวัด ส.ท.
ชัยภูมิสัสดีจังหวัด ช.ย.แพร่สัสดีจังหวัด พ.ร.สุพรรณบุรีสัสดีจังหวัด ส.พ.
ชัยนาทสัสดีจังหวัด ช.น.พะเยามทบ.๓๔สุราษฎร์ธานีมทบ.๔๕
ตรังสัสดีจังหวัด ต.ง.แม่ฮ่องสอนสัสดีจังหวัด ม.ส.สุรินทร์มทบ.๒๕
ตราดสัสดีจังหวัด ต.ร.ภูเก็ตสัสดีจังหวัด ภ.ก.หนองคายสัสดีจังหวัด น.ค.
ตากมทบ.๓๑๐มหาสารคามสัสดีจังหวัด ม.ค.หนองบัวลำภูสัสดีจังหวัด น.ภ.
นครนายกสัสดีจังหวัด น.ย.มุกดาหารสัสดีจังหวัด ม.ห.อ่างทองสัสดีจังหวัด อ.ท.
นครปฐมสัสดีจังหวัด น.ฐ.ยะลาสัสดีจังหวัด ย.ล.อุดรธานีมทบ.๒๔
นครพนมมทบ.๒๑๐ยโสธรสัสดีจังหวัด ย.ส.อุทัยธานีสัสดีจังหวัด อ.น.
นครราชสีมามทบ.๒๑ร้อยเอ็ดมทบ.๒๗อุตรดิตถ์มทบ.๓๕
นครศรีธรรมราชมทบ.๔๑ระนองสัสดีจังหวัด ร.น.อุบลราชธานีมทบ.๒๒
นครสวรรค์มทบ.๓๑ระยองสัสดีจังหวัด ร.ย.อำนาจเจริญสัสดีจังหวัด อ.จ.

   

การขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

      ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลงชื่อในแบบคำขอรับเงินตามแบบที่ กบข. กำหนด พร้อมกับการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านหน่วยต้นสังกัด  โดย กบข.จะส่งเอกสารแจ้งยอดเงินให้ผู้มีสิทธิทราบทางไปรษณีย์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการโดยตรง

  

ห้วงระยะเวลาดำเนินการและขั้นตอนการปฏิบัติของ บก.ทท.

      ๑. ห้วง เม.ย. ผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่       ทางราชการกำหนดผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือ สบ.ทหาร แล้วแต่กรณี

      ๒. ห้วง พ.ค. - มิ.ย. สบ.ทหาร ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

     ๓. ห้วง มิ.ย. - ก.ค. เสนอกระทรวงการคลังทางอินเตอร์เน็ตและ  ส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่าย ส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย ๑ สำนักบริหารการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง ขออนุมัติต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง “สั่งจ่าย”

      ๔. ห้วง ส.ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง “สั่งจ่าย” แล้ว

         (๑) ส่งใบแนบหนังสือสั่งจ่ายสำหรับผู้มีสิทธิเพื่อทราบทางไปรษณีย์

         (๒) ส่งใบแนบหนังสือสั่งจ่ายสำหรับส่วนราชการผู้ขอพร้อมสมุดประวัติคืนให้ บก.ทท. (สบ.ทหาร)

      ๕. สบ.ทหาร ส่งหลักฐานสั่งจ่ายพร้อมสมุดประวัติให้ กง.ทหาร (กรณีรับเงินทาง บก.ทท.) หรือเหล่าทัพ (กรณีรับเงินทางส่วนภูมิภาค) 

      ๖. กง.ทหาร ส่งหลักฐานพร้อมสมุดประวัติให้ สป. หรือเหล่าทัพ

 

การขอเปลี่ยนแปลงการรับบำเหน็จบำนาญ  

      ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หมวด ๓ การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ ข้อ ๑๗ วรรคสี่   เมื่อผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญได้รับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญ จากส่วนราชการ  ผู้เบิกแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการขอรับบำเหน็จ หรือบำนาญอีกไม่ได้นั้น มีความหมายว่าแม้จะมีการสั่งจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญให้แล้ว หากผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจากส่วนราชการผู้เบิกก็ยังสามารถขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้ แต่ถ้าหากได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญจากส่วนราชการ    ผู้เบิกไปแล้ว จะเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้

 

การขอเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จตกทอดเพิ่ม

      การขอเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จตกทอดเพิ่ม เนื่องจาก      มีเวลาราชการทวีคูณ เงินเดือน หรือเงินเพิ่ม พ.ส.ร. เพิ่มเติม ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญจากกรมบัญชีกลาง จำนวน ๒ ชุด ผ่านหน่วยต้นสังกัดก่อนออกจากราชการ หรือเสนอโดยตรงที่ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ อาคาร ๔ บก.ทท.

      สำหรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้าน การก่อการร้าย (พ.ต.ร.), เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ (พ.ป.อ.ส.) และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจำ (พ.ท.ล.) ให้ผ่านที่ ศรภ. หรือ ศตก. แล้วแต่กรณีเพื่อรับรองการปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันก่อนวันพ้นราชการ

 

การติดตามเรื่องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

      ข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญกับหน่วยต้นสังกัดแล้ว      เมื่อต้องการติดตามเรื่องการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้ ติดต่อโดยตรง      กับหน่วยต้นสังกัด หรือสอบถามการโอนเงินบำเหน็จบำนาญที่ กง.ทหาร  โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๖๕ สำหรับข้าราชการที่ขอรับบำเหน็จบำนาญทางส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) กรุณาไปติดต่อแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยเบิกบำนาญในพื้นที่โดยตรง หลังได้รับหนังสือแจ้งการสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง หากไปติดต่อแสดงตนหลังวันที่ ๔ ของเดือนจะทำให้ได้รับบำเหน็จบำนาญในเดือนถัดไป

 

หมายเหตุ :  การขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-Pension เฉพาะกรณียื่นเรื่องพร้อมกับ 

                การขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเท่านั้น 

 

 

ข้อเปรียบเทียบการเลือกรับบำเหน็จ หรือบำนาญ

       ๑. กรณีเลือกรับบำเหน็จ

         ๑.๑ ได้รับเงินก้อนครั้งเดียว สามารถนำไปลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัวหรือฝากสถาบันการเงิน ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือนำไปลงทุนในด้านอื่น ๆ

         ๑.๒ ได้รับเงินเต็มตามจำนวนเวลาราชการที่มีอยู่ เช่น มีเวลาราชการ ๕๕ ปี ก็จะได้รับเงิน ๕๕ เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

          ๑.๓ ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

          ๑.๔ เมื่อเสียชีวิตทายาทไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ และเงินบำเหน็จตกทอด

      ๒. กรณีเลือกรับบำนาญ

         ๒.๑ ได้รับเงินรายเดือนทุกเดือนตลอดชีวิต มีรายได้ที่แน่นอนมั่นคงเป็นรายเดือนทุกเดือน

         ๒.๒ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

         ๒.๓ มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

         ๒.๔ มีสิทธิกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

         ๒.๕ เมื่อมีการปรับบัญชีเงินเดือนคราวใด ก็อาจจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพให้ (ช.ค.บ.)

         ๒.๖ เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถนำเวลาราชการครั้งแรก  ก่อนออกรับบำนาญมารวมกับเวลาราชการในครั้งหลังเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได้

         ๒.๗ เมื่อเสียชีวิตทายาทมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้

               (๑) เงินบำเหน็จตกทอด (๓๐ เท่าของเงินบำนาญ รวมเงิน ช.ค.บ.)

                   (๒) เงินบำนาญค้างจ่าย

                   (๓) เงินช่วยพิเศษ (๓ เท่าของเงินบำนาญ รวมเงิน ช.ค.บ.)

 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

      ข้าราชการที่เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่      เพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และยื่นคำร้องยินยอมให้ธนาคารหักเงินนำส่งค่าศพรายเดือนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการโดยตรง (กรณีที่เคยแจ้งความประสงค์ให้หักเงินชำระผ่านหน่วย)

      - แผนกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร ๒๒๑๘ ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๓๘๕๑ ๓๓๔๘

      - กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๖๕๔ ๗๔๐๐

      - กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ ๒/๙ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐     โทร.  ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕, ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๗๕

      - แผนกฌาปนกิจ กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๕, ๑๖, ๑๘

สิทธิพิเศษของข้าราชการทหารที่จะเกษียณอายุ

      ๑. ได้รับอนุญาตให้ลาพักราชการก่อนวันครบเกษียณได้ ๓ เดือน โดย  ไม่นับเป็นวันลา และมิต้องถูกตัดเงินเดือนเพื่อให้โอกาสในการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เช่น ที่อยู่อาศัย การเตรียมการในเรื่องการรับบำเหน็จบำนาญตามหนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๙๒๕/๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๐๕ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลด

      ๒. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๒๑

 


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014