กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 การเตรียมตัวของข้าราชการทหารก่อนจะออกจากราชการ

         ข้าราชการทหารที่รับราชการ เมื่อจะออกจากราชการด้วยเหตุลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ควรจะตรวจสอบความถูกต้องของสมุดประวัติรับราชการอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้การดำเนินการยื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับจากทางราชการเป็นไปด้วย  ความเรียบร้อยและรวดเร็ว ดังนี้

 

    ตรวจสอบสมุดประวัติรับราชการที่หน่วยต้นสังกัด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับนายทหารสัญญาบัตรต้องตรวจสอบให้ตรงกับเล่มของ สบ.ทหาร   ตามรายการดังต่อไปนี้

    ๑. ยศ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน

    ๒. วัน เดือน ปีเกิด

    ๓. การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ                                                                           

    ๔. การบันทึกคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ      

    ๕. วันที่เริ่มเข้ารับราชการ พร้อมหลักฐานการรับรองของกระทรวงกลาโหม (แบบ ส.ข.๗) สำหรับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ (ส.ด.๓ หรือ ส.ด.๘) แล้วแต่กรณี

    ๖. การบันทึกรายการเกี่ยวกับตำแหน่ง

    ๗. การบันทึกเวลาราชการเป็นทวีคูณกรณีต่าง ๆ พร้อมบัญชีรับรองแนบไว้

    ๘. การบันทึกรายการรับเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น พ.ส.ร., พ.ป.อ., พ.น.บ., พ.ต.ร., พ.ท.ล. และ พ.ป.อ.ส. เป็นต้น

    ๙. การบันทึกวันลาอุปสมบท ลาไปศึกษา และดูงานในต่างประเทศ

    ๑๐. การบันทึกรายการได้รับพระราชทานและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

    ๑๑. การบันทึกเกี่ยวกับทายาท เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

    ๑๒. การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

    ๑๓. การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด

(กรณีไม่มีทายาท)

 

เตรียมหลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการสั่งจ่าย

    ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ

    ๒. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๓ ฉบับ

    ๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (เฉพาะหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี) จำนวน ๓ ฉบับ 

    ๔. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ (กรณีไม่ได้แนบไว้ในสมุดประวัติรับราชการ) 

    ๕. รูปถ่ายยศปัจจุบัน ขาวดำหรือสี (ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด    ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป

    ๖. บัญชีรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ (ยกเว้นกฎอัยการศึก)

    ๗. สำเนาคำสั่งให้พ้นจากราชการ หรือคำสั่งเกษียณอายุ แล้วแต่กรณี

    ๘. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุหรือลาออก

 


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014