การดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็จเสร็จ กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมสารบรรณทหาร มีหนังสือด่วนมาก ที่ กห ๐๓๑๖/๕๕๔ ลง ๑๓ มี.ค.๕๘ เรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ให้บริการแบบเบ็จเสร็จ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อของผู้ใช้บริการ

๑. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน

๒. วัน เดือน ปีเกิด

๓. การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ

๔. การบันทึกคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ

๕. วันที่เริ่มเข้ารับราชการ

๖. การบันทึกรายการเกี่ยวกับตำแหน่ง

๗. การบันทึกเวลาราชการเป็นทวีคูณกรณีต่าง ๆ พร้อมบัญชีรับรองแนบไว้

๘. การบันทึกรายการรับเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น พ.ส.ร., พ.ป.อ., พ.น.บ., พ.ต.ร., พ.ท.ล. และ พ.ป.อ.ส. เป็นต้น

๙. การบันทึกวันลาอุปสมบท ลาไปศึกษา และดูงานในต่างประเทศ

๑๐. การบันทึกรายการได้รับพระราชทาน และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑๑. การบันทึกเกี่ยวกับทายาท เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

๑๒. การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

๑๓. การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด (กรณีไม่มีทายาท)

การดำเนินการตรวจสอบ โดยการนำสมุดประวัติรับราชการ ที่เก็บรักษาของหน่วยต้นสังกัด ไปดำเนินการตรวจทานกับสมุดประวัติที่เก็บรักษาโดยกรมสารบรรณทหาร ณ กรมสารบรรณทหาร