การหักหนี้สินของข้าราชการ เบี้ยหวัด บำนาญ

ประเภทหนี้สินที่ กบน.กง.ทหาร จะดำเนินการหักนำส่งเจ้าหนี้ให้กับข้าราชการ

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ของทางราชการ

2.ธนาคารที่ทำข้อตกลงกับ บก.ทท.

3.หนี้สินของทางราชการ

กรณีที่ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ ต้องการให้ กบน.กง.ทหาร ดำเนินการนำส่งหนี้สินให้เจ้าหนี้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.นำหลักฐานการเป็นหนี้ในแต่ละประเภทที่ต้องการให้หักนำส่งหนี้สิน มาแสดงเจตนาในหนังสือยินยอมให้หักเงินเบี้ยหวัด บำนาญ เพื่อชำระหนี้ ที่ กบน.กง.ทหาร ก่อนการดำเนินการเบิกเงินเบี้ยหวัด บำนาญ ประจำเดือน

2.จัดลำดับประเภทหนี้สินที่ต้องการให้หักจากเงินเบี้ยหวัด บำนาญ ทั้งนี้ เงินเบี้ยหวัด บำนาญ ที่คงเหลือจะต้องเพียงพอต่อการดำรงชีพในแต่ละเดือน