การบริการด้านการเงินอื่นๆ

การขอหนังสือรับรองรายได้

ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองรายได้เพื่อไปทำธุรกรรม เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ, ค้ำประกันการบรรจุบุคคลเข้าทำงาน, ค้ำประกันการซื้อรถยนต์ ฯลฯ ให้ติดต่อที่หน่วยเบิกจ่ายบำนาญ

การปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบัน

หากผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพข้อมูลของตนเอง และบุคคลในครอบครัว ให้ติดต่อที่หน่วยเบิกจ่ายบำนาญ เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

หากผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ มีความประสงค์จะหักรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ให้ติดต่อหน่วยเบิกจ่ายบำนาญ เพื่อ กรอกข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้ในแบบ สรจ.1 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการในระบบ e-pension ส่งให้กรมบัญชีกลางประมวลผลต่อไป