การกู้เงินบำเหน็จตกทอด

ผู้รับบำนาญ สามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ โดยติดต่อหน่วยเบิกจ่ายบำนาญพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯ ดังนี้

1. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิ ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

หมายเหตุ: การกู้เงินบำเหน็จตกทอด ค้ำประกัน จะทำให้วงเงินบำเหน็จตกทอดถูกล็อคทั้งจำนวน แม้ว่าจะกู้ไม่เต็มวงเงินก็ตาม ดังนั้นหากกู้เงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกันไปแล้ว จะไม่สามารถขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีอายุ 65 ปีขึ้นไปได้อีก จนกว่าจะชำระเงินกู้บำเหน็จตกทอดครบแล้วทั้งจำนวน

ซึ่งหากท่านใดต้องการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีอายุ 65 ปีขึ้นไปก่อน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะยื่นกู้บำเหน็จตกทอด โดยมีเกณฑ์การคำนวณบำเหน็จตกทอดที่สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน ดังนี้

บำนาญ+ช.ค.บ.(ถ้ามี)x30 เท่า-บำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับ=บำเหน็จตกทอดคงเหลือ