การขอรับบำเหน็จดำรงชีพ

เมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการและเลือกรับบำนาญ จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ ในอัตราสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกินสองแสนบาท

2. ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญนั้นได้ใช้สิทธิตามข้อ 1 ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมแล้วไม่เกินสี่แสนบาทถ้วน โดยติดต่อที่หน่วยเบิกจ่ายบำนาญ พร้อมยื่นหลักฐานและเอกสาร ดังนี้

2.1 กรอกรายการในหนังสือรับรอง แบบ สรจ.3

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

2.4 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ

(หลักฐาน ตามข้อ 2.2 – 2.4 ผู้รับบำนาญรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)

หมายเหตุ : การคำนวณบำเหน็จดำรงชีพไม่ให้นำ ช.ค.บ. มารวมคำนวณ

ระยะเวลาการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ

1.เมื่อข้าราชการออกจากราชการแล้ว มีสิทธิขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ พร้อมการขอรับบำนาญ

2.ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ หากไม่ขอรับบำเหน็จดำรงชีพพร้อมการขอรับบำนาญสามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. ของทุกปี

3.ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ขอรับบำเหน็จดำรงชีพเมื่อใดก็ได้ไม่กำหนดระยะเวลา