วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ

การคำนวณบำเหน็จบำนาญ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ดังนี้

บำเหน็จบำนาญ สมาชิก กบข.

บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ (เศษเดือนเศษวันเป็นจุดทศนิยม)

บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน X เวลาราชการ หาร 50 (เศษเดือนเศษวันเป็นจุดทศนิยม)

ทั้งนี้ บำนาญต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

บำเหน็จบำนาญ ไม่เป็นสมาชิก กบข.

บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ

บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ หาร 50

บำนาญอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย