บำเหน็จ บำนาญปกติ

ผู้มีสิทธิในบำเหน็จบำนาญปกติ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 จะต้องเป็นผู้ที่ออกจากราชการ ด้วยเหตุ 4 เหตุ ดังนี้

1. เหตุทดแทน ได้แก่ผู้ที่ทางราชการให้ออกจากราชการเพราะเลิก หรือยุบตำแหน่ง กองหนุนมีเบี้ยหวัดย้ายประเภท ให้ออก โดยไม่มีความผิด เช่น ลาป่วย เกินกำหนด 90 วัน

2. เหตุทุพพลภาพ ได้แก่ผู้ที่ลาออก หรือทางราชการให้ออก เพราะทุพพลภาพ ตามใบสำคัญสำหรับ ข้าราชการประจำการ ที่พิการทุพพลภาพหรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ โดยแพทย์ลงความเห็นว่าพิการทุพพลภาพ

3. เหตุสูงอายุ ได้แก่ผู้ที่ลาออกจากราชการ และมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่เกษียณ อายุ

4. เหตุรับราชการนาน ได้แก่ ผู้ที่ทางราชการให้ออก และมีเวลาครบ 30 ปีบริบูรณ์ หรือลาออก และมีเวลาครบ 24 ปี 6 เดือนขึ้นไป