การแต่งเครื่องแบบสำหรับทหารนอกประจำการ

นายทหารสัญญาบัตรที่ออกจากราชการแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารได้ ทุกโอกาส สำหรับนายทหารประทวนนอกประจำการแต่งเครื่องแบบทหารได้เฉพาะ ในโอกาสถูกเรียกระดมพล และถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร และนายทหารประทวนนอกประจำการที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิแต่งเครื่องแบบได้เฉพาะใน โอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมในงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ ของทหาร งานซึ่งเกี่ยวกับราชการ และงานพิธีอันมีเกียรติทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๒ ประกาศใน รกจ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๙ ก ลง ๒๖ ก.ค.๕๕ สรุปได้ดังนี้

ทหารบก

ทหารนอกประจำการ ใช้เครื่องหมายเหล่าครั้งสุดท้ายติดที่คอเสื้อข้างขวาและติดอักษร “นก” ที่คอเสื้อข้างซ้าย

สำหรับนายทหารชั้นพันเอก (พิเศษ) ซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นายพล และจอมพล ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง และติดอักษร “นก” ที่ปกกระเป๋าบนซ้ายชิดขอบกระเป๋าด้านใกล้กับแขนเสื้อทางซ้าย ถ้าเป็นเสื้อที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ติดอักษร “นก” ที่อกเสื้อด้านซ้ายแนวเดียวกับกระเป๋าบน

ทหารเรือ

ใช้เครื่องหมายยศ เครื่องหมายพรรค และเครื่องหมายเหล่า เช่นเดียวกับทหารประจำการ เว้นแต่

1. นายทหารสัญญาบัตร มีรูปสมอทำด้วยโลหะสีเงินประดับที่กึ่งกลางอินทรธนูทั้งสองข้าง หรือเหนือเครื่องหมายยศที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง แล้วแต่กรณี

2. พันจ่า มีรูปสมอทำด้วยโลหะสีทอง ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้างแทนเครื่องหมายเหล่า

3. จ่า และพลทหาร ปักรูปสมอภายใต้พระมงกุฎไม่มีรัศมีที่เหนือเครื่องหมายเหล่า

ทหารอากาศ

ใช้เครื่องหมายสังกัดซึ่งประจำอยู่ก่อนออกจากประจำการครั้งสุดท้ายติดที่คอเสื้อข้างขวา และใช้เครื่องหมายนอกประจำการทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูป วงช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ รูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ ซ.ม. ภายในวงช่อชัยพฤกษ์มีรูปปีกนก ๒ ปีกติดที่คอเสื้อข้างซ้าย