บัตรของข้าราชการทหารเมื่อออกจากราชการ

การทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการทหาร ซึ่งออกจากราชการแล้วต้องมีบัตรประจำตัวสำหรับแสดงตนในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ.2532 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยติดต่อขอทำบัตรที่ ส่วนราชการตามสังกัดที่ระบุไว้ในคำสั่งให้ออกจากราชการ ดังนี้

1. สังกัด สป. (ชั้นนายพล) ติดต่อที่ กบพ.สกพ.สม

2. สังกัด ทบ. ติดต่อที่ สบ.ทบ.

3. สังกัด บก.จทบ. ติดต่อที่ จทบ. ที่ตนสังกัด

4. สังกัด ทร. ติดต่อที่ กพ.ทร.

5. สังกัด ทอ. ติดต่อที่ กพ.ทอ.

บัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญให้ใช้ได้ 6 ปี เว้นบัตรที่ยังใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป ให้ใช้ได้ตลอดชีพ

การทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด คือ

บัตรชั้นที่ ๑ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ด้วยความกล้าหาญ จากการปฏิบัติหน้าที่ในการสงคราม หรือการรบ ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาราชกิจจานุเบกษาได้รับพระราชทานเหรียญ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ)

4. สำเนาคำสั่งออกจากราชการ หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ถ่ายเอกสารเฉพาะ ส.ด.8)

5. รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด 2.5 x 3 ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนกไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ จะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน 3 รูป

บัตรชั้นที่ ๒ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรปและมีชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑ ซึ่งเทียบเท่ากับ เหรียญชัยสมรภูมิและมีชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)

3. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ถ่ายเอกสารเฉพาะ ส.ด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (ส.ด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือสำเนาคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย

4. กรณีรถไฟทหารสงครามมหาเอเชียบูรพา ต้องมีคำสั่งการเป็นรถไฟสนาม ๑ ฉบับ (ท.สนาม ที่ ๙๘/๘๗ ลง ๑๘ ส.ค.๘๗)

5. รูปถ่ายขนาด และชนิดเดียวกับบัตรชั้นที่ ๑

บัตรชั้นที่ ๓ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่า และจะต้องมีชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ส.ด.๘) หรือทะเบียนทหาร กองประจำการ (ส.ด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการ ครั้งสุดท้าย

2. สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญ ฯ

3. สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่-พ้นหน้าที่ (กรณีปราบปราม ผกค.) หรือหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด

4.หนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรอง ศปก.ทบ.๓๐๙ (กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ)

6. สำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานยศ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)

7. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

8. รูปถ่ายขนาด และชนิดเดียวกับบัตรชั้นที่ ๑

บัตรชั้นที่ ๔ ได้แก่ ผู้ที่ได้กระทำหน้าที่ป้องกันหรือปราบปราม การกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายใน หรือภายนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีเวลาราชปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และได้ปฏิบัติสมตามความมุ่งหมาย ของทางราชการ เว้นแต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้กระทำการปะทะต่อสู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มีการสู้รบและเสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิต ผู้ที่จะทำบัตรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (ส.ด.๘) หรือทะเบียนทหาร กองประจำการ (ส.ด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย

2. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่-พ้นหน้าที่กรณีปราบปราม ผกค. ของ กอ.รมน. หรือคำสั่งให้ปฏิบัติราชการพิเศษ-พ้นหน้าที่จากการปฏิบัติราชการพิเศษ กรณีปฏิบัติราชการพิเศษของ ศปก.ทบ.

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรบำนาญ

4.หนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรอง ศปก.ทบ.๓๐๙ (กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ)

5. รูปถ่ายขนาด และชนิดเดียวกับบัตรชั้นที่ ๑

การยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ติดต่อได้ที่แผนกบัตรประจำตัว กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๒๕๗, ๒๕๘, ๒๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต หรือสัสดีจังหวัด สัสดีอำเภอ และสัสดี กิ่งอำเภอ ที่อยู่ในภูมิลำเนาได้ทุกแห่ง