การปฏิบัติของผู้เกษียณอายุราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติของ บก.ทท.

1. ผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่ทางราชการกำหนด ผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือ สบ.ทหาร แล้วแต่กรณี

2. สบ.ทหาร ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอกระทรวงการคลังทางอินเตอร์เน็ต และส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่าย

3. ส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย ๑ สำนักบริหารการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง ขออนุมัติ ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง “สั่งจ่าย”

4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง “สั่งจ่าย” แล้ว

4.1 ส่งใบแนบหนังสือสั่งจ่ายสำหรับผู้มีสิทธิเพื่อทราบทางไปรษณีย์

4.2 ส่งใบแนบหนังสือสั่งจ่ายสำหรับส่วนราชการผู้ขอพร้อมสมุดประวัติคืนให้ บก.ทท. (สบ.ทหาร)

5. สบ.ทหาร ส่งหลักฐานสั่งจ่ายพร้อมสมุดประวัติ ให้ กง.ทหาร (กรณี รับเงินทาง บก.ทท.) หรือกองทัพ (กรณีรับเงินทางส่วนภูมิภาค)

6. กง.ทหาร ส่งหลักฐานพร้อมสมุดประวัติให้ สป. หรือกองทัพ

ห้วงระยะเวลาดำเนินการของ บก.ทท.

เม.ย. - ผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานผ่านหน่วยต้นสังกัด

พ.ค. – มิ.ย. - ส่วนราชการ ส่งเอกสารหลักฐานให้ สบ.ทหาร ตรวจสอบ

มิ.ย. – ก.ค. - สบ.ทหาร ยื่นเรื่องทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบบำเหน็จ บำนาญของกระทรวงการคลัง และส่งเอกสารหลักฐานให้ กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบ

ส.ค. - กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทยอยอนุมัติสั่งจ่าย

สิทธิพิเศษของข้าราชการทหารที่เกษียณอายุ

1. ได้รับอนุญาตให้ลาพักราชการก่อนวันครบเกษียณได้ ๓ เดือน โดยไม่นับ เป็นวันลา และมิต้องถูกตัดเงินเดือนเพื่อให้โอกาส ในการเตรียมการเกี่ยวกับ เรื่องส่วนตัว เช่น ที่อยู่อาศัย การเตรียมการในเรื่องการรับบำเหน็จบำนาญ ตามหนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๙๒๕/๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๐๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลด

2. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ พ.ศ.๒๕๒๑

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับพระราชทานฯ ต้องกระทำตามข้อบัญญัติที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตามเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ ได้ระบุกรณีที่จะต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ ๓ กรณี คือ

1. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง เมื่อผู้ได้รับพระราชทานฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสูงขึ้น (ช้างเผือก, มงกุฎไทย) ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นที่ได้รับ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานฯ ถึงแก่กรรมโดยให้ทายาทเป็นผู้ส่งคืน (ช้างเผือก, มงกุฎไทย) ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อทรงพระกรุณาให้เรียกคืน ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีใดๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าผู้ได้รับพระราชทานฯ ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาคืน ก็สามารถชดใช้เงินแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามราคาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ ซึ่งจะมีการปรับราคาตามมติ คณะรัฐมนตรีทุก ๓ ปี

การฌาปนกิจสงเคราะห์

ข้าราชการที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของ บก.ทท./ทบ./ทร./ทอ. ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และยื่นคำร้องยินยอมให้ธนาคารหักเงินนำส่งค่าศพรายเดือนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการโดยตรง (กรณีที่เคยแจ้งความประสงค์ให้หักเงินชำระผ่านหน่วย)