การขอรับบำเหน็จ บำนาญ

สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินทางหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ตามความสะดวก ดังนี้

1. ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : บก.ทท. (กง.ทหาร)

2. ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) : จทบ., มทบ., กองบิน 5, สำนักงานสัสดีจังหวัด...(ที่มีคลัง)

หลักฐานการขอรับบำเหน็จบำนาญ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2527 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับหลักฐานที่ส่วนราชการต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายเบี้ยหวัดและบำเหน็จบำนาญ โดยปกติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ ว ๕๓ ลง ๒๙ มิ.ย.๕๒ ใช้แบบ 5300 โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

1. กรณีข้าราชการ ให้ใช้สมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ

2. หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของ กระทรวงกลาโหม (แบบ ส.ข.๗) สำหรับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ ส.ด.๓ หรือ ส.ด.๘ แล้วแต่กรณี

3. หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ (ยกเว้นกฎอัยการศึก)

4. สำเนาคำสั่งให้พ้นจากราชการ หรือประกาศเกษียณอายุ แล้วแต่กรณี

5. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุ หรือลาออก

6. สำเนาทะเบียนบ้าน

7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (เฉพาะหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี)

การขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลงชื่อในแบบคำขอรับเงินตามแบบที่ กบข.กำหนด พร้อมกับการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านหน่วยต้นสังกัด โดย กบข.จะส่งเอกสารแจ้งยอดเงินให้ผู้มีสิทธิทราบทางไปรษณีย์ และดำเนินการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการโดยตรง

การเปลี่ยนแปลงการขอรับบำเหน็จบำนาญ

สามารถกระทำได้หากผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจากส่วนราชการผู้เบิก โดยติดต่อผ่านหน่วยต้นสังกัดก่อนออกที่ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ

การขอบำเหน็จบำนาญเพิ่ม

การขอบำเหน็จบำนาญเพิ่ม เนื่องจากมีเวลาราชการทวีคูณ เงินเดือน หรือ เงินเพิ่ม พ.ส.ร. เพิ่มเติม ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อม แนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญจากกรมบัญชีกลาง จำนวน ๓ ชุด ผ่านหน่วยต้นสังกัดก่อนออกจากราชการ หรือเสนอโดยตรงที่ สบ.ทหาร

การติดตามเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญกับหน่วยต้นสังกัดแล้ว เมื่อต้องการติดตามเรื่องการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้ติดต่อโดยตรงกับ สบ.ทหาร โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๔ หรือสอบถามการโอนเงินบำเหน็จบำนาญที่ กง.ทหาร โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๓๖๕ สำหรับข้าราชการที่ขอรับบำเหน็จบำนาญ ทางส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) กรุณารีบไปติดต่อแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยเบิกบำนาญในพื้นที่โดยตรงหลังได้รับหนังสือแจ้งการสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง หากไปติดต่อแสดงตนหลังวันที่ ๔ ของเดือนจะทำให้ได้รับบำเหน็จบำนาญในเดือนถัดไป