การติดต่อเพื่อยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ

การเลือกรับบำเหน็จ หรือ บำนาญ มีข้อเปรียบเทียบ บางประการ ดังนี้

กรณีเมื่อเลือกรับบำเหน็จ

1. ได้รับเงินเป็นก้อน สามารถนำไปลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัวหรือฝากสถาบันการเงิน ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือนำไปลงทุนในด้านอื่น ๆ

2. ได้รับเงินเต็มตามจำนวนเวลาราชการที่มีอยู่ เช่น มีเวลาราชการ 55 ปี ก็จะได้รับเงิน 55 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

3. ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนบุตร และ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

4. เมื่อเสียชีวิต ทายาทไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ และเงินบำเหน็จตกทอด

กรณีเมื่อเลือกรับบำนาญ

1. มีรายได้ที่แน่นอนมั่นคงเป็นรายเดือนทุกเดือน

2. มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนบุตร และ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

3. มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

4. มีสิทธิกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

5. เมื่อมีการปรับบัญชีเงินเดือนคราวใด ก็อาจจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพให้ (ช.ค.บ.)

6. เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถนำเวลาราชการครั้งแรก ก่อนออกรับบำนาญมารวมกับเวลาราชการในครั้งหลังเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได้

7. เมื่อเสียชีวิตทายาทมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้

- เงินบำนาญค้างจ่าย

- เงินช่วยพิเศษ (3 เท่าของเงินบำนาญ รวมเงิน ช.ค.บ.)

- เงินบำเหน็จตกทอด (30 เท่าของเงินบำนาญ รวมเงิน ช.ค.บ.)

สถานที่ติดต่อยื่นเรื่อง เพื่อขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ

1. นายทหารชั้นนายพล สังกัด สำนักงานผู้บังคับบัญชา, ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท., ที่ปรึกษา บก.ทท., ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท., ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท., ผู้ชำนาญการ บก.ทท. ติดต่อที่ สบ.ทหาร

2. นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด ส่วนราชการใน บก.ทท. ติดต่อที่ หน่วยต้นสังกัด

หลักฐานการติดต่อยื่นเรื่อง เพื่อขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ

การติดต่อยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ สามารถยื่นเรื่องราวล่วงหน้า 6 เดือน ก่อนเกษียณอายุราชการ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (เฉพาะหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี) จำนวน 3 ฉบับ

4. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ (กรณีไม่ได้แนบไว้ในสมุดประวัติรับราชการ)

5. รูปถ่ายยศปัจจุบัน ขาวดำหรือสี (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป