การเตรียมตัวของข้าราชการทหารเมื่อจะออกจากราชการ

ข้าราชการทหารที่รับราชการ เมื่อจะออกจากราชการด้วยเหตุลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ควรจะตรวจสอบความถูกต้องของสมุดประวัติรับราชการ อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการยื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับจากทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว รายการที่ควรดำเนินการตรวจสอบ ได้แก่

๑. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน

๒. วัน เดือน ปีเกิด

๓. การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ

๔. การบันทึกคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ

๕. วันที่เริ่มเข้ารับราชการ

๖. การบันทึกรายการเกี่ยวกับตำแหน่ง

๗. การบันทึกเวลาราชการเป็นทวีคูณกรณีต่าง ๆ พร้อมบัญชีรับรองแนบไว้

๘. การบันทึกรายการรับเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น พ.ส.ร., พ.ป.อ., พ.น.บ., พ.ต.ร., พ.ท.ล. และ พ.ป.อ.ส. เป็นต้น

๙. การบันทึกวันลาอุปสมบท ลาไปศึกษา และดูงานในต่างประเทศ

๑๐. การบันทึกรายการได้รับพระราชทาน และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑๑. การบันทึกเกี่ยวกับทายาท เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

๑๒. การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

๑๓. การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด (กรณีไม่มีทายาท)

การดำเนินการตรวจสอบ โดยการนำสมุดประวัติรับราชการ ที่เก็บรักษาของหน่วยต้นสังกัด ไปดำเนินการตรวจทานกับสมุดประวัติที่เก็บรักษาโดยกรมสารบรรณทหาร ณ กรมสารบรรณทหาร