แจ้งความ ร้องทุกข์

การให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ กองบัญชาการกองทัพไทย

การดำเนินการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ของกองบัญชาการกองทัพไทย เกิดขึ้นตามดำริ ของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีนโยบาย ให้ส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย นำเอาแนวความคิดการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย คาดหวังว่า การดำเนินการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อของผู้ใช้บริการ

การให้การบริการของ ศูนย์บริการเบ็จเสร็จ กองทัพไทย

ศูนย์บริการเบ็จเสร็จ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รวมการบริการตามภารกิจของหน่วย กรมกิจการพลเรือน กรมสารบรรณทหาร กรมการเงินทหาร และหน่วยอื่นๆ ให้บริการในจุดเดียว ได้แก่

1.การรับเรื่องราวร้องทุกข์ อันเกี่ยวเนื่องกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2.การขอรับเบี้ยหวัดบำนาญ

3.การให้การบริการตรวจสอบรายการคิดคำนวนเวลาราชการ

3.การให้คำแแนะนำ ตลอดจนตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับสิทธิ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด และการขอรับเงินคืนจาก กบข. เป็นต้น

4.การทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ(นายทหารชั้นนายพล)

5.อำนวยความสะดวกในการทำบัตร อผศ.(นายทหารชั้นนายพล)

6.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7.ให้การบริการผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ในเรื่องต่าง ได้แก่ การขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ , การให้บริการหักหนี้สินของผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ , การเบิกเงิน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร, การหักภาษี ณ ที่จ่าย, การขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด, การขอหนังสือรับรองรายได้ , การปฏิบัติตนของทายาทเมื่ผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญถึงแก่กรรม ,การปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐให้เป็นปัจจุบัน และการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ เมื่ออายุครบ 65 ปี